تئاتر عمومی - کلود هیپولید میشاو

یگانگی ناظر و منظر؛ التیام‌گری کهن نمایش

چیستآرت سنت نمایش، شمارۀ یک یگانگی ناظر و منظر؛ التیام‌گری کهن نمایش محمدهادی سالارورزی     اهل فن منشا تئاتر را مناسک مذهبیِ اقوامِ بدوی می‌دانند. جایی که شامان‌گونه‌ای همراه با دستیارانش نمایشی پدید می‌آورد که در وهله اول واقعی بنماید و در ثانی تماشاگرش را معمولا با اوراد یا رقص‌ها در نمایش دخیل کند.…