صور اسرافیل

 

جریان‌شناسی روایت فارسی

ادبیات در سال‌های قحطی

بهدین اروند

روایت فارسی محمد پیرحیاتی

 

جریان‌شناسی روایت فارسی

علمای سبعه: ز هفت‌استاد، داد!

بهدین اروند

 

چنان‌که پیش‌تر گفته شد: «نخستین»، برچسب اسطوره‌هاست و نخستین چراغ را ایزد برمی‌افرزود. ابتدا، در روشنی بی‌کرانه‌ی جایگاهِ خدایان، اهورامزدا خورشید را در هیات چشم خود، سوار بر گردونه‌ای هفت اسبه خلق می‌کند تا زداینده‌ی پلیدی‌ها باشد. سپس پرومته، اخگری از آتش خدایان را به روحانیان و شهریاران می‌رساند تا واسطه‌ای باشد میان آسمان‌ها و زمین. بعد از آن، رندانی هم‌چون امیرارسلان این روشنا را از آتشگاه‌ِ محراب به میان مردم می‌آورد.و در نهایت نوبت به فرزندانی لوس و مشوش می‌رسد که با آتش هزارساله و مقدس، سیگار بگیرانند.

خدمات انتشارات
خدمات هنرجو
خدمات جشنواره
خدمات انجمن
خدمات هنرمند