جایزه ادبی مشهد

فراخوان نخستین دوره جایزه ادبی مشهد

جایزه ادبی مشهد علی‌الظاهر، سنگ بزرگی‌است برای نینداختن که البته به معجزه‌اش امید است. جایزه ادبی مشهد سنگِ بزرگی‌است از آن رو که حسین لعل‌بذری در مصاحبه‌ای اعلام کرده نیت دارد با بسترسازی بر پایه‌ی مفاهمه و درکِ متقابل، جایزه‌ای در قد و قواره‌ی مشهد برگزار کند، اما مشخص نشد که در این ایده شمای…

فراخوان جایزه ادبی داستان های حماسی

نخستین جایز‌ه داستان های حماسی مشهد

نخستین دوره جایز‌ه داستان های حماسی مشهد، با نظرِ ویژه به طرح‌بندی بر اساس رزم‌نامه‌ی ایران و توران، گامی رو به جلو و گامی رو به عقب محسوب می‌شود؛ گامی رو به پیش، زیرا پای ادبیات آکادمیک و دانشگاهی را به معرکه‌ی ادبیاتِ روز وا می‌کند و گامی رو به  عقب است چه، آشپز دو…