فراخوان جایزه ادبی داستان های حماسی

نخستین جایز‌ه داستان های حماسی مشهد

نخستین دوره جایز‌ه داستان های حماسی مشهد، با نظرِ ویژه به طرح‌بندی بر اساس رزم‌نامه‌ی ایران و توران، گامی رو به جلو و گامی رو به عقب محسوب می‌شود؛ گامی رو به پیش، زیرا پای ادبیات آکادمیک و دانشگاهی را به معرکه‌ی ادبیاتِ روز وا می‌کند و گامی رو به  عقب است چه، آشپز دو…

جایزه ادبی داستان‌های حماسی

نخستین جایزه ادبی داستان حماسی

داستان حماسی بهدین اروند خبر، خبرِ خوب و روشن و کوتاهی بود:« مشهد، قطبِ ادبیاتِ خراسان، می‌خواهد یک جشنواره‌ی پر زرق و برق با داستان های حماسی برگزار کند» حتی پوسترِ کار هم بعد از سال‌ها مناسبتی با موضوع داشت و حظ کردیم؛ اما هرچقدر بیشتر درباره‌اش خواندم بیشتر ناامید شدم. اولش گفتم: البته که…