گفتمان جشنواره

گفتمان جشنواره: معیار شناسی سنجش جشنواره های ادبی

کارگروه ادبی چیستآرت، پس از دعوت به هم‌اندیشی در تالار گفتگو در باب «معیارشناسی سنجش جشنواره‌های ادبی» و در پی پاسخ به این پرسش که: «معیارهای سنجش یک جشنواره‌ی ادبی کدام‌ست؟»، اقدام به تهیه‌ی لیستی از مبانی مورد توافق صاحب‌نظران این حیطه کرده‌ست تا زین‌پس بر مبنای معیارهایی روشنِ لیست مذکور به ارزش‌یابی جشنواره‌های ادبی…